International Dairy Federation

NNC-IDF

De internationale zuivelfederatie IDF is het mondiale kennisnetwerk en platform voor uitwisseling van wetenschappelijke en technische kennis over de zuivelketen wereldwijd.

Mondiaal platform
IDF betrekt de diverse stakeholders binnen de zuivelketen in projecten en andere activiteiten gericht op het vergroten van de huidige kennis en wetenschap over een brede range aan zuivel gerelateerde onderwerpen. Via werkgroepen, events en een werkprogramma biedt IDF de mondiale zuivelsector een gemeenschappelijk platform om op effectieve wijze nieuwe issues te identificeren, deze binnen een internationale setting te adresseren en, waar mogelijk, voor diverse onderwerpen tot consensus te komen. Deze op consensus gerichte werkwijze is typerend voor IDF en maakt de organisatie bij uitstek geschikt om namens de mondiale zuivelsector op te treden in contacten met andere internationale organisaties, waaronder IGO’s als FAO, WHO en Codex Alimentarius.

Visie en missie
IDF’s missie is om bij te dragen aan veilige en duurzaam geproduceerde zuivelproducten en daarmee een bijdrage te leveren aan het voeden van de wereld.
De groeiende wereldbevolking heeft behoefte aan nutritionele voedselzekerheid, iets wat op een veilige en duurzame wijze moet worden gerealiseerd. IDF biedt de zuivelsector een structuur en mechanisme om wereldwijd te werken aan consensus over hoe zuivel hieraan op zinvolle wijze een bijdrage kan leveren, met duurzame en veilige producten. Als toonaangevende organisatie voor de mondiale zuivelsector, speelt IDF een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat op het terrein van beleid, standaarden, toegepaste praktijken en regelgeving de juiste keuzes worden gemaakt om bovenstaand doel te realiseren.

Organisatiestructuur
IDF is een ledenorganisatie, waarvan landen lid zijn via Nationale Comité’s, waarbinnen op nationaal niveau zuivelsector gerelateerde stakeholders participeren. De precieze invulling daarvan kan per land verschillen. De Nationale Comités vormen de ruggengraat van IDF. Zij worden vertegenwoordigd in de General Assembly (GA), het hoogste orgaan binnen IDF.

De Board of Directors, onder voorzitterschap van de IDF President, ziet toe op de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De Science and Programme Coordination Committee (SPCC) coördineert het inhoudelijke werk en houdt toezicht op de wetenschappelijke, technische en economische benadering van de verschillende zuivelonderwerpen. De leden van Board en SPCC worden gekozen door de GA.

De dagelijkse leiding van IDF, inclusief het management, de administratie en communicatie van het IDF-hoofdkantoor in Brussel, de lopende zaken en de algehele coördinatie van activiteiten, vormen de verantwoordelijkheid van de Director General (DG). Vanuit het hoofdkantoor van IDF worden ook de verschillende inhoudelijke aandachtgebieden van IDF gecoördineerd door een drietal technical officers, die elk een aantal terreinen voor hun rekening nemen.

Deskundigen uit de verschillende IDF-landen nemen deel in commissies van hun expertise (Standing Committees - SCs). Specifieke projecten worden uitgewerkt in Action Teams die onder een SC vallen. Ook wordt naar behoefte interdisciplinair in task forces gewerkt.

Maak in 1,5 minuut kennis met de IDF via bijgaande video.

Bekijk de video van IDF

Netwerk van deskundigen

De International Dairy Federation vertegenwoordigt de wereldwijde zuivelsector en zorgt als kennisorganisatie ervoor dat de beste wetenschappelijke kennis wordt gebruikt om het belang van hoge kwaliteit melk en voedzame, veilige en duurzaam geproduceerde producten wereldwijd te ondersteunen. Dit betekent dat IDF actief is op een breed scala aan zuivel gerelateerde onderwerpen, zoals milieu en duurzame ontwikkeling, gezondheid en voeding, normalisatie van analysemethoden, farm management, diergezondheid en dierenwelzijn, zuivelwetenschap en -technologie, hygiëne en voedselveiligheid, voedingsnormen, zuivelbeleid en economie en marketing. Dit houdt ook in dat IDF een uitgebreid netwerk aan deskundigen biedt. Voor zuivelland Nederland is het belangrijk om hiervan deel uit te maken, reden dat ZuivelNL hierin investeert.

International Dairy Federation

Het jaarverslag van IDF biedt een goed overzicht van haar activiteiten.

Internationaal speelveld
IDF opereert in een internationale context en is in dat kader partner van vele mondiale organisaties die van belang zijn voor de zuivelsector, zoals de wereldvoedsel- en landbouworganisatie FAO, de wereld gezondheidsorganisatie WHO, de wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), de Codex Alimentarius Commissie, de internationale organisatie voor standaardisering (ISO) en de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO). IDF werkt ook nauw samen met het Global Dairy Platform – GDP, een samenwerkingsverband van een aantal toonaangevende zuivelondernemingen in de wereld.

Organisatiestructuur
IDF is een ledenorganisatie, waarvan landen lid zijn via Nationale Comité’s, waarbinnen op nationaal niveau zuivelsector gerelateerde stakeholders participeren. De precieze invulling daarvan kan per land verschillen. De Nationale Comités vormen de ruggengraat van IDF. Zij worden vertegenwoordigd in de General Assembly (GA), het hoogste orgaan binnen IDF.

De Board of Directors, onder voorzitterschap van de IDF President, ziet toe op de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De Science and Programme Coordination Committee (SPCC) coördineert het inhoudelijke werk en houdt toezicht op de wetenschappelijke, technische en economische benadering van de verschillende zuivelonderwerpen. De leden van Board en SPCC worden gekozen door de GA.

De dagelijkse leiding van IDF, inclusief het management, de administratie en communicatie van het IDF-hoofdkantoor in Brussel, de lopende zaken en de algehele coördinatie van activiteiten, vormen de verantwoordelijkheid van de Director General (DG). Vanuit het hoofdkantoor van IDF worden ook de verschillende inhoudelijke aandachtgebieden van IDF gecoördineerd door een drietal technical officers, die elk een aantal terreinen voor hun rekening nemen.

Deskundigen uit de verschillende IDF-landen nemen deel in commissies van hun expertise (Standing Committees - SCs). Specifieke projecten worden uitgewerkt in Action Teams die onder een SC vallen. Ook wordt naar behoefte interdisciplinair in task forces gewerkt.

Strategische aandachtsgebieden
IDF werkt vanuit vier strategische focusgebieden:

1. Duurzaamheid
2. Voeding
3. Voedselveiligheid en kwaliteit
4. Standaarden

1. Duurzaamheid
IDF ondersteunt proactief de zuivelsector in het voortdurende verbeteringsproces rond het produceren van veilige en nutritioneel waardevolle melk- en zuivelproducten, op basis van melk afkomstig van gezonde dieren, met inachtneming van het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Daarmee levert zij via zuivel een positieve bijdrage aan het verkleinen van het mondiale tekort aan nutriënten inname en aan de mogelijkheid op een fatsoenlijk bestaansrecht voor al diegenen die wereldwijd binnen de zuivelketen actief zijn. Ook milieubehoud via het blijven nastreven en realiseren van duurzaamheidsdoelen is en blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het IDF-concept van duurzaamheid houdt in dat vanuit een holistische benadering duurzaamheid in elke activiteit wordt toegepast. Duurzaamheid kent bij IDF drie hoofdlijnen: economisch, sociaal en milieutechnisch. Een geïntegreerde aanpak is daarbij essentieel, waarbij de interactie tussen de verschillende invalshoeken onderkend wordt, evenals eventuele ‘trade-offs’ en de impact van specifieke acties.

De IDF-activiteiten rond duurzaamheid zijn gericht op het ontwikkelen en promoten van duurzame praktijken door de hele zuivelketen heen, op het geven van wetenschappelijk onderbouwd advies en informatie richting internationale organisaties en beleidsmakers en op het bevorderen van het inzicht dat duurzaamheid zowel economische, sociale als milieuaspecten heeft.

IDF is nauw betrokken bij het Dairy Sustainability Framework (DSF), een initiatief van IDF en een groot aantal andere, bij zuivel betrokken stakeholders wereldwijd. In oktober 2016, ter gelegenheid van de IDF World Dairy Summit in Rotterdam, ondertekende IDF bovendien samen met de FAO de zogeheten ’Dairy Declaration of Rotterdam’ (DDoR), een uniek en belangrijk statement, dat enerzijds het belang van de mondiale zuivelsector onderstreept, als het gaat om de positieve impact van zuivel op de realisatie van diverse door de VN geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) voor 2030. Anderzijds erkent de zuivelsector met de DDoR ook zijn verantwoordelijkheid rond bestaande uitdagingen als broeikasgasemissie door melkvee en andere vormen van milieudruk, en committeert zich gericht te blijven werken aan duurzame oplossingen.

2. Voeding
IDF ondersteunt wetenschappelijk onderbouwd voedingsbeleid om te bevorderen dat zuivel een integraal onderdeel vormt van het voedingspatroon in alle leeftijdscategorieën en op die manier kan bijdragen aan een duurzaam voedingspatroon voor iedereen.
Goede voeding is een voorwaarde voor een goede gezondheid. Deze is op zijn beurt afhankelijk van een landbouw, die de voedingsmiddelen produceert die een voldoende gebalanceerd dieet opleveren, dat aan onze behoeftes aan energie en essentiële nutriënten als eiwitten, vitamines en mineralen voldoet. Om dit te bereiken, zullen stakeholders uit de landbouw, industrie, wetenschap en overheid moeten samenwerken. Deze samenwerking moet erop gericht zijn om een praktische en duurzame aanpak te ontwikkelen, die de gezondheid en het welzijn van de wereldbevolking kunnen veiligstellen, nu en in de toekomst. IDF wil aan dat proces bijdragen.

3. Voedselveiligheid en kwaliteit
IDF zet zich in voor het bevorderen van de integriteit en transparantie in de zuivelketen, om zo de veiligheid en kwaliteit van melk- en zuivelproducten te borgen. Dit doet IDF langs twee lijnen:

  • Promoten van veiligheid en integriteit in de zuivel door de gehele zuivelketen heen, via het identificeren en ondersteunen van wetenschappelijk onderbouwde best practices, die op een transparante manier worden ingezet;
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en het geven van relevante input aan internationale organisaties en beleidsmakers over veiligheid en kwaliteit van zuivel en ook over issues rond risicomanagement.

4. Standaarden
IDF draagt proactief bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde en wereldwijd geharmoniseerde standaarden, richtlijnen en gerelateerde methodologieën in de diverse werkgebieden, met als doel te werken aan continue verbetering van de regeltechnische omgeving van de zuivelsector. Dit wordt onder meer gerealiseerd via intensieve contacten en afstemming met de op het terrein van (internationale) standaarden belangrijkste internationale organisaties en beleidsmakers, zoals bijvoorbeeld Codex Alimentarius en de Internationale Organisatie voor Standaardisering (ISO).

IDF is betrokken bij vier verschillende soorten standaard gerelateerde activiteiten:

  • Voedingsstandaarden voor internationale handel (met Codex Alimentarius);
  • Diergezondheids- en dierenwelzijnsstandaarden voor internationale handel (met de wereldorganisatie voor diergezondheid – OIE);
  • Standaarden voor analysemethoden en monstername (met IDF/ISO, AOAC, USP);
  • Standaarden voor melkmachines, zuivel gerelateerde veiligheids- en kwaliteitsmanagementsystemen, milieu standaarden etc. (met ISO en andere organisaties).

De activiteiten van organisaties als Codex, OIE en ISO (niet-analytisch) worden in principe bepaald door de leden van deze organisaties. De rol van IDF is observeren, het terug apporteren van relevante ontwikkelingen aan zuivelstakeholders en het leveren van wetenschappelijk onderbouwde input, om ervoor te zorgen dat de belangen van de zuivelsector goed worden meegewogen in de processen rond het vaststellen van standaarden.

Het IDF werk aan standaarden voor analysemethoden en monstername gebeurt in 6 standing committees die samen feitelijk ook ISO/TC 34/SC 5 vormen, de ISO technische commissie voor milk & milk products

Contactgegevens IDF Headoffice:

International Dairy Federation INPA
70/B, Boulevard Auguste Reyers
1030 Brussels – Belgium

Media contact:

Telefoon: +32 2 325 67 40

Telefoon: +32 2 325 67 44

E-mail: info@fil-idf.org

E-mail: communications@fil-idf.org

Bezoek de website van IDF