Onderzoek & Innovatie

Thema's & projecten

Milieu & Klimaat

De meeste doorlopende projecten hebben betrekking op het thema milieu, zoals het project Koeien & Kansen en de Wetenschappelijke doorontwikkeling van de KringloopWijzer.

Bemesting & Opbrengstverbetering

Een optimale bemesting en opbrengstverbetering zijn zowel goed voor het milieu als de portemonnee van de melkveehouder. Naast de activiteiten van de Commissie Bemestingsadvies Grasland en Voedergewassen, wordt onderzoek gefinancierd om te komen tot nieuwe bemestingsadviezen. Diverse projecten zijn gericht op een verbetering van de ruwvoeropbrengsten in relatie tot de bodem, zoals in het project Ruwvoerproductie, bodem en kringlooplandbouw.

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Na milieu zijn de meeste doorlopende projecten gericht op het thema Diergezondheid & Dierenwelzijn De gezondheid van de melkkoe tijdens de transitieperiode staat centraal in de projecten Lactatie op Maat en Veerkracht.

Overig

De overige projecten die doorlopen zijn o.a. de Internationale melkprijsvergelijking en Lange termijn prognoses.