Onderzoek & Innovatie

Thema's & projecten

Bemesting & Opbrengstverbetering

Een optimale bemesting en opbrengstverbetering zijn zowel goed voor het milieu als de portemonnee van de melkveehouder. Naast de activiteiten van de Commissie Bemestingsadvies Grasland en Voedergewassen, worden diverse projecten gefinancierd, die zijn gericht op een verbetering van de ruwvoeropbrengsten in relatie tot de bodem, zoals in het project Ruwvoerproductie, bodem en kringlooplandbouw.

Diergezondheid & Dierenwelzijn

Via onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het streven naar een continue verbetering van de diergezondheid & -welzijn inb de melkveehouderij.

Overig

Project Digitaliseren van kennis