27 november 2020

Duurzame Zuivelketen

Vorderingen DZK-project Veiligheid op boerenerf

Een veiliger omgeving op het boerenerf en daardoor minder ongevallen, is één van de zeven doelstellingen voor 2030 die de sector voor zichzelf heeft geformuleerd in het ZuivelNL programma Duurzame Zuivelketen (DZK). Aan deze specifieke doelstelling wordt gewerkt in een driejarig ZuivelNL-project (2019-2022), waarin NAJK, LTO Nederland, NMV, NZO en Stigas samenwerken. Inmiddels is dit project ruim een jaar onderweg en zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Het eerste projectjaar was een bewogen periode met veel rumoer rond de stikstofdiscussie en ook nog de beperkingen van de coronacrisis. Met name dit laatste heeft een zekere impact op de projectuitvoering gehad, vooral als het gaat om (on)mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten. Dit project draait namelijk vooral om communicatie en bewustwording. Daarbij wordt ook nadrukkelijk naar jongeren (<18 jaar) en ouderen (>65jaar) gekeken, omdat Stigas onderzoek uitwijst dat deze groepen relatief meer risico lopen.

Website Boerveilig

De lancering van de website 'Boerveilig.com' was een essentiële stap in het communicatieplan om verdere acties uit te rollen. Een belangrijke tool daarbij is het bijeen brengen van ervaringsverhalen rond (bijna)ongevallen van collega-melkveehouders en het delen daarvan in beeld en geluid via o.a. website en social media. Bij de communicatie worden ook met regelmaat de agrarische media ingezet. Ook is met specifieke acties aangehaakt bij de jaarlijkse ‘Veilig-op-1 week’ (september), een initiatief vanuit het bredere Zero-Accidents platform van agrarische en groene sectoren, waarin veilig werken centraal staat.

Veiligheidsbewustzijn door opleiden

Om het veiligheidsbewustzijn verder te stimuleren en te verbeteren is binnen het project ook aandacht voor het aspect opleiden. In het eerste jaar werden al contacten gelegd met LTO en Cumela, om tot een bundeling van opleidingen en cursussen op het gebied van veiligheid in de melkveehouderij te komen. Dit moet ook bijdragen aan het terugbrengen van het aantal ongevallen voor de langere termijn. Daarnaast zijn acties en activiteiten er vooral op gericht om de intrinsieke motivatie van melkveehouders aan te spreken en het onderwerp blijvend onder de aandacht te brengen, o.a. door gebruik te maken van gadgets (o.a. gespreksstarters, stickers), door het stimuleren van de periodieke RIE en veiligheidsscan op het bedrijf en door herhaalde boodschappen via de diverse communicatiekanalen.

Tussenrapportage

In 2021 wordt deze aanpak voortgezet en worden diverse nieuwe activiteiten opgepakt. Meer informatie over het project is te vinden in de onlangs opgeleverde tussenrapportage of via projectleider Marloes van Schaik.

Meer nieuwsberichten

26 augustus 2021

Klacht ZuivelNL tegen campagne Dier&Recht

ZuivelNL dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie tegen een campagne van de...

Lees het volledige bericht

Koemonitor

08 september 2021

Celgetalnormen in KoeData aangepast

Voor het behoud van de internationale positie van de Nederlandse zuivelsector is het van groot...

Lees het volledige bericht

Over ZuivelNL

31 augustus 2021

Nieuwsbrief ZuivelNL augustus 2021

De nieuwsbrief bevat informatie over de zuivelsector en ZuivelNL....

Lees het volledige bericht